ثبت رکورد جدید جهانی بر روی RUN ARTIS تکنوجیم در طول برگزاری نمایشگاه EXPO MILAN 2015

ثبت رکورد جدید جهانی بر روی RUN ARTIS تکنوجیم در طول برگزاری نمایشگاه EXPO MILAN 2015