تکنوجیم 650000 وعده غذایی به کودکان دچار سوء تغذیه اهدا کرد.

تکنوجیم 650000 وعده غذایی به کودکان دچار سوء تغذیه اهدا کرد.