تکنوجیم با CHINA OPEN قرارداد اسپانسری سه ساله بست.

تکنوجیم با CHINA OPEN قرارداد اسپانسری سه ساله بست.